ALV 2024

Jaarvergadering Oranjevereniging Beverwijk

Datum:     woensdag 15 mei 2024

Plaats:       gebouw BHK, Groenelaan 74, 1942 EH Beverwijk (0251-220698).

Tijd:          20:00 tot 22:00

Agenda

  1. Opening en mededelingen

2. Verslag van de jaarvergadering 24 mei 2023

3. Ingekomen post

4. Jaarverslag 2023

5. Financieel jaarverslag 2023

5a. Verslag van de kascontrolecommissie

5b. Goedkeuring financieel jaarverslag en decharge bestuur

6. Benoeming van kascontrolecommissie 2024

7. Hoe verder met de Oranjevereniging

8. Herziene begroting 2024 & begroting 2025

9. Bestuurssamenstelling en – verkiezing

10. Koningsdag 2024 terugblik

11. Wat verder nog ter tafel komt

12. Sluiting vergadering

Bijgewerkt 13 mei 2024