Statuten

Huidige statuten -> download

Voorstel wijziging statuten-> download

STATUTEN van “VEREENIGING TOT VIERING VAN DEN VERJAARDAG VAN HARE MAJESTEIT DE KONINGIN”

ofwel “Oranjevereniging Beverwijk”, gevestigd te Beverwijk,

zoals notarieel vastgelegd d.d. 26 juni 1979.

NAAM

ARTIKEL 1

De vereniging draagt de naam:

“VERENIGING TOT VIERING VAN DE VERJAARDAG VAN HARE MAJESTEIT DE KONINGIN”.

 ZETEL

ARTIKEL 2

De vereniging is gevestigd te BEVERWIJK.

DOEL

ARTIKEL 3

 1. De vereniging stelt zich ten doel de liefde voor het regerend vorstenhuis aan te wakkeren en te onderhouden bij de bevolking van de gemeente Beverwijk en Omstreken.
 2. Zij tracht dit doel te bereiken door het organiseren van en het verlenen van medewerking aan feestelijkheden, betogingen en bijeenkomsten ter gelegenheid van de verjaardagen van de leden van het regerend Vorstenhuis en op andere feesten en gedenkdagen, zulks met inachtneming en volkomen eerbiediging van de in de Wettelijke voorschriften voorkomende bepalingen.

LEDEN

ARTIKEL 4

De vereniging onderscheidt haar leden in:

 1. ereleden;
 2. gewone leden;
 3. ondersteunende leden.

 ARTIKEL 5

 1. Ereleden zijn natuurlijke personen die zich op enigerlei wijze jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur door de algemene vergadering met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen als zodanig zijn benoemd.
 2. Gewone leden kunnen zijn natuurlijke- of rechtspersonen die het doel der vereniging onderschrijven en die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.
 3. Ondersteunende leden zijn zij die als zodanig door het bestuur zijn erkend en die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimum bijdrage.
 4. Leden in de zin der Wet zijn slechts de gewone leden.

 ARTIKEL 6

Het bestuur houdt een register, waarin de namen en adressen van de leden zijn opgenomen.

TOELATING

ARTIKEL 7

 1. Het bestuur beslist over de toelating van leden.
 2. Bij niet-toelating als lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
 3. Het lidmaatschap van de vereniging is persoonlijk .
 4. Aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt door indiening bij de secretaris van een bij hem te verkrijgen aanmeldingsformulier.

EINDE LIDMAATSCHAP

ARTIKEL 8

 1. Het lidmaatschap eindigt:
 2. door de dood van het lid;
 3. door opzegging door het lid;
 4. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen; wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
 5. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 6. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
 7. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het eind van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn tenminste van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 8. Een opzegging in strijd met het bepaalde in de eerste zin van het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd.
 9. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten
 10. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
 11. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging, op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
 12. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

JAARLIJKSE BIJDRAGEN

ARTIKEL 9

De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categoriën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.

Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

BESTUUR

ARTIKEL 10

Het bestuur bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste elf leden, die door de algemene vergadering uit de leden worden benoemd.

De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meerdere voordrachten. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd: zowel het bestuur als tien leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door tien leden moet voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

Is geen voordracht opgemaakt, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.

De algemene vergadering kan op voorstel van het bestuur een ere-voorzitter benoemen.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP – SCHORSING

ARTIKEL 11

Elk bestuurslid kan te allen tijde worden ontslagen of geschorst – ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger.

Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;

door het bedanken als bestuurslid;

BESTUURSFUNCTIES – BESLUITVORMING

ARTIKEL 12

Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan, terwijl de voorzitter door de algemene vergadering in functie wordt gekozen. Het bestuur kan voor elk van de bestuursleden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan dan één functie bekleden.

Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en secretaris worden vastgesteld en ondertekend.

Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

BESTUURSTAAK – VERTEGENWOORDIGING

ARTIKEL 13

Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.

Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen, waarin de voorziening in de open plaats(en) aan de orde komt.

Het bestuur is – mits met goedkeuring van de algemene vergadering bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.

Onverminderd het in de laatste volzin van lid 3 bepaalde wordt de vereniging in en buitenrechte vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris, dan wel hun plaatsvervangers.

Tot het beschikken over saldi bij bank en giro en tot het geven van kwijting voor ontvangen gelden is de handtekening van de penningmeester voldoende.

JAARVERSLAG – REKENING EN VERANTWOORDING

ARTIKEL 14

Het verenigingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar.

Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden, dat daar uit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording in rechte over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.

De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bij staan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.

Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 tien jaren lang te bewaren.

ALGEMENE VERGADERINGEN

ARTIKEL 15

Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de Wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

Jaarlijks, uiterlijk vijf maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering – de jaarvergadering – gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:

het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 14 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;

de benoeming van de in artikel 14 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;

voorziening in eventuele vacatures;

voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.

Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.

Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van een/tiende gedeelte van de gewone leden of van tenminste vijftien leden verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping bij advertentie in tenminste één ter plaatse waar de vereniging gevestigd is, veel gelezen dagblad.

 TOEGANG EN STEMRECHT

ARTIKEL 16

Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging en de ondersteunende leden. Geen toegang hebben geschorste leden.

Over toelating van anderen beslist het bestuur.

Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem. De ondersteunende leden hebben een adviserende stem.

Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen. Eén lid kan slechts voor één ander lid als gemachtigde optreden.

VOORZITTERSCHAP – NOTULEN

ARTIKEL 17

De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden – door het bestuur aan te wijzen – als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.

Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen, kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het procesverbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 18

Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Voorzover de statuten of de Wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij een persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.

Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

Een éénstemmig besluit van alle leden, mits schriftelijk, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen – dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding – ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 19

De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt bij oproeping bij advertentie in tenminste één ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad. De hiervoor bedoelde advertenties dienen te worden geplaatst, veertien en zeven dagen vóór de algemene vergadering. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste veertien dagen.

Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde 18 lid 9.

ARTIKEL 20

In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld, behoudens het bepaalde in artikel 18 lid 9.

Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.

Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

ONTBINDING

ARTIKEL 21

De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.

Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen, die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

ARTIKEL 22

De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.

Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de Wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

Bijgewerkt: 15 april 2022