Privacyverklaring

(Overeenkomstig de AVG – Algemene Verordening Gegevensverwerking -Versie 22 december 2021)

De Oranjevereniging Beverwijk respecteert de privacy van haar leden, donateurs en sponsoren, alsmede deelnemers en bezoekers aan activiteiten of andere betrokkenen in welke vorm dan ook, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie heeft de Oranjevereniging Beverwijk een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan als ook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Indien men lid wordt van de Oranjevereniging Beverwijk, zich opgeeft voor deelname aan een activiteit, meehelpt bij de organisatie of om een andere reden persoonsgegevens aan de Oranjevereniging Beverwijk verstrekt, geeft men daarbij ook toestemming om de persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te laten verwerken.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt U terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

De verantwoordelijke voor verwerking van persoonsgegevens is de Oranjevereniging Beverwijk, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 3 december 1910 Nr. 62, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 40594847, rechtens vertegenwoordigt door het Bestuur (hierna ook: de “beheerder“): gevestigd op de Scheijbeecklaan 9, 1942 LW Beverwijk .

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

 1. De persoonsgegevens worden verzameld door Oranjevereniging Beverwijk . Onder persoonsgegevens worden verstaan:

alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, genetische, psychische , economische, culturele of sociale identiteit.

 • De Oranjevereniging Beverwijk verwerkt uitsluitend de volgende categorieën persoonsgegevens:
 • Naam;
 • Adresgegevens;
 • E-mailadres(sen);
 • telefoonnummer(s);
 • Bankrekeningnummer(s);
 • Foto(s);
 • Film(s).

Artikel 3 – Doel van de verwerking

De Oranjevereniging Beverwijk verzamelt uitsluitend persoonsgegevens met een doel. Persoonsgegevens worden verwerkt voor:

 • de ledenadministratie;
 • de financiële administratie;
 • de aanvraag en verantwoording subsidie;
 • de aanvraag evenementenvergunning, met name van Koningsdag;
 • het draaiboek en veiligheidsplan met name van Koningsdag;
 • mededelingen via de post, mails en/of nieuwsbrieven;
 • verdere communicatie ter promotie en verantwoording van onze activiteiten.

Artikel 4 – Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

De Oranjevereniging Beverwijk neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Deelnemers jonger dan 16 jaar waarvan de Oranjevereniging Beverwijk. persoonsgegevens verwerkt, zal gevraagd worden om het e-mailadres van de ouders. De ouders van de deelnemers jonger dan 16 zullen gevraagd worden om toestemming voor het verwerken van de persoonsgegevens. Wanneer voor de ingeschreven activiteit geen akkoord is ontvangen, kan de desbetreffende jongere niet deelnemen.

Als een betrokkene het idee heeft dat zijn of haar persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen heeft van misbruik, dan wordt verzocht om contact op te nemen via email oranjevereniging.beverwijk@gmail.com zodat de Oranjevereniging Beverwijk dit kan onderzoeken en indien nodig maatregelen nemen.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de Oranjevereniging Beverwijk gebruik van een elektronische database FLIP. Deze database is alleen toegankelijk voor de secretaris, penningmeester en technisch beheerder van de database. 

Artikel 5 – Rechten met betrekking tot persoonsgegevens

 1. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensverwerking artikel 13 lid 2 sub b heeft eenieder recht op inzage, van rectificeren of wissen van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door een schriftelijk verzoek aan het secretariaat van de vereniging via email:

oranjevereniging.beverwijk@gmail.com.

 • leder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs met handtekening vermelding van het adres waarop contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, zal op het verzoek worden gereageerd. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en het aantal andere verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving. waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de Oranjevereniging Beverwijk heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van dit privacyreglement vallen.

Artikel 7 – Commerciële aanbiedingen

 1. De Oranjevereniging Beverwijk zal geen commerciële aanbiedingen doen of faciliteren met behulp van de beschikbare persoonsgegevens
 2. De persoonsgegevens zullen alleen ter beschikking worden gesteld aan partners van de Oranjevereniging Beverwijk indien nodig voor de activiteiten onder regie van de Oranjevereniging Beverwijk; deze zullen niet ter beschikking worden gesteld voor commerciële doeleinden en daar ook niet voor worden gebruikt. Mocht een betrokkene de indruk hebben dat dit anders is, dan kan men contact opnemen via email oranjevereniging.beverwijk@gmail.com zodat de Oranjevereniging Beverwijk dit kan onderzoeken en indien nodig maatregelen nemen..

Artikel 8 – Bewaartermijn gegevens

De door de Oranjevereniging Beverwijk verzamelde persoonsgegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

De Oranjevereniging Beverwijk verwerkt en bewaart de persoonsgegevens met uitzondering van foto- en filmmateriaal en de jaarverslagen gedurende de duur van het lidmaatschap en tot maximaal vijf jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

Artikel 9 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de woonplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing ts.

Artikel 10 – Contact

Voor verzoeken, vragen, of meer informatie, kunt U zich richten tot: het secretariaat van de Oranjevereniging Beverwijk, email: oranjevereniging.beverwijk@gmail.com .

Bijgewerkt: 9 april 2021